Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) gelden voor alle overeenkomsten en alle aanbiedingen en bestellingen van Nature Friendly Cosmetics V.O.F., handelend onder handelsnaam Ariane Inden Cosmetics (hierna te noemen Ariane Inden)
1.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en kunnen op verzoek naar U worden toegestuurd. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.arianeinden.com.
1.3
Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Ariane Inden. De overige voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
1.4 Door uw bestelling of door het accepteren van een aanbieding geeft U aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.
1.5 Ariane Inden kan voor de uitvoering van uw bestelling tussenpersonen en andere derden inschakelen, deze voorwaarden blijven dan van toepassing.
1.6 Aan deze leveringsvoorwaarden is onlosmakelijk onze Privacy Policy gebonden, zie Privacy Policy

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ariane Inden zijn vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen op de website www.arianeinden.com.
2.2
Het deel van de bepaling van 2.1 “zolang de voorraad strekt”: is niet van toepassing op de schriftelijke aanbiedingen waarin een geldigheidsduur is vermeld.
2.3 Aanbiedingen gelden eenmalig en zijn zonder schriftelijke toestemming niet voor nabestellingen.
2.4 Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden Ariane Inden niet.
2.5 Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten Ariane Inden niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen
2.6 Indien aanbiedingen en prijzen, verschrijvingen of vergissingen bevatten, die U naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan Ariane Inden niet aan deze aanbiedingen en prijzen worden gehouden.
2.7 Een overeenkomst met Ariane Inden komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ariane Inden.
2.8 Ariane Inden kan eventueel uw bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. Ariane Inden zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling laten weten.
2.9 Kortingsbonnen en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen of met de acties zijn aangegeven.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen voor onze producten en diensten zijn , tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro’s, inclusief BTW en exclusief behandelings – en verzendkosten.
3.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van levering.
3.3 De vastgestelde prijzen kunnen door Ariane Inden te allen tijden worden gewijzigd. Ariane Inden zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstelling of andere zaken daartoe aanleiding geven.
3.3 Indien prijsverhogingen voor producten en diensten plaats hebben in de periode tussen het moment van uw bestelling en de uitvoering van de bestelling kunt u de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Ariane Inden.

 

Artikel 4: Betalingen

4.1 De betaling van de koopprijs, zonder korting of compensatie, dient binnen 8 dagen na uw bestelling gedaan te zijn.
4.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van Ariane Inden.
4.3 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de koopprijs schorten de betalingsverplichting niet op.
4.4 Wanneer binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf die datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 1% per maand of gedeelte van een maand.
4.5 Indien Ariane Inden een aanmaning moet sturen omdat u niet binnen de betalingstermijn genoemd in 4.1 betaald, bent u naast de openstaande vorderingen en rente telkens een bedrag van Euro 15,= excl BTW aan administratiekosten verschuldigd.
4.6 Indien U in gebreke bent met het nakomen van een of meerdere verplichtingen, komen alle redelijke kosten die Ariane Inden moet maken om tot nakomen van deze verplichtingen zorg te dragen, voor uw rekening. Wanneer dit om een geldvordering gaat bent U in ieder geval de incasso kosten van 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 100,= excl BTW verschuldigd.
4.7 Tevens komen alle hogere kosten die door Ariane Inden in deze gemaakt moeten worden voor uw rekening.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

5.1 De levering van de producten vindt plaats op de locatie en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending, hierbij gaat het risico van de producten op u over.
5.2 Levering zal plaatsvinden indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
5.3 Verzending wordt verzorgd door TPG post. De pakketten worden twee maal op het opgegeven bezorgadres aangeboden. Hierna kan de bestelling op het postkantoor worden opgehaald. Eventuele kosten voor het niet afhalen van het pakket komen voor uw rekening.
5.4 Ariane Inden zal zich inspannen om de goederen binnen de opgegeven levertijd te leveren.
5.5 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op een schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden, of van de order af te zien.
5.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6: Garantie

6.1 Ariane Inden garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
6.2 Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Dan kunt u de daarvoor bestemde klachtenprocedure in werking stellen.

 

Artikel 7: Reclames

7.1 U dient de levering op het moment van afleveren te onderzoeken om vast te stellen of de levering aan de gebruikelijke eisen voldoet.
7.2 Eventuele zichtbare gebreken, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld bij Ariane Inden en moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur- en verzendnummers.
7.3 Verborgen fouten dienen na 7 dagen na vaststelling docht uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk te worden gemeld bij Ariane Inden.
7.4 Indien Ariane Inden vaststelt dat levering inderdaad niet aan de overeenkomst voldoet, zal naar keuze van Ariane Inden het bedrag aan u worden terug betaald (mits door u betaald) of in producten worden vergoed.
7.5 Indien u een product zonder gebreken toch niet wenst af te nemen kunt u het product binnen 7 dagen na levering, aan Ariane Inden terugsturen. Het product dient dan ongeopend, in de originele verpakking, met de verzegeling en onbeschadigd te zijn. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde verzendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.
7.6 Wanneer u de producten al betaald heeft, zal Ariane Inden na ontvangst van de retourzending (conform de voorwaarden in artikel 7.5), de kostprijs van de producten binnen 30 dagen aan u terugbetalen,

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien de door Ariane Inden geleverde goederen en diensten gebrekkig zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in artikel 6 onder garantie is vermeld.
8.2 Ariane Inden is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
8.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Ariane Inden of tussen Ariane Inden en derden, zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ariane Inden.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de geleverde producten blijft bij Ariane Inden berusten en gaat pas over nadat de volledige aankoopprijs daarvan in ontvangst is bij Ariane Inden en u al hetgeen u aan Ariane Inden verschuldigd bent op grond van enige overeenkomst heeft voldaan.
9.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan Ariane Inden nog niet is voldaan, bent u niet bevoegd de producten te verpanden of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

 

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Ariane Inden geleverde producten en diensten te respecteren.
10.2 Ariane Inden kan niet garanderen dat de aan afnemer geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer Ariane Inden niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van Ariane Inden en geeft Ariane Inden het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ariane Inden is niet aansprakelijk voor enige schade indien Ariane Inden door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
11.2 Onder overmacht in 11.1 van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan Ariane Inden kan worden toegerekend zoals:
beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij Ariane Inden en of haar toeleveranciers, inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, en revolutie
11.3 Voor zover Ariane Inden bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal Ariane Inden dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.

 

Artikel 12: Niet-nakoming

12.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Ariane Inden het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd al verder toekomende rechten van Ariane Inden.
12.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Ariane Inden het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van Ariane Inden.

 

Artikel 13: Diversen

13.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door Ariane Inden vast te stellen vergelijkbare bepaling.
13.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
13.3 Indien Ariane Inden gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan Ariane Inden nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Ariane Inden deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
13.4 Ariane Inden is gerechtigd om uw bestelling door derden te laten uitvoeren

 

Artikel 14: Adreswijzigingen

14.1 Afnemer is verplicht Ariane Inden schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.
14.2 Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens Ariane Inden tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met Ariane Inden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 16: Depot

16.1 De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
16.2 Ariane Inden heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
16.3 Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing.